OSOBNI DOHODAK

IZNOS MINIMALNE PLAĆE ZA 2017. IZNOSI 3.276,00 KUNA

Visina minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja 2017. godine do 31. prosinca 2017. godine utvrđuje se u bruto iznosu od 3.276,00 kuna za puno radno vrijeme. Najniža plaća za nepuno radno vrijeme utvrđuje se razmjerno minimalnoj plaći za puno radno vrijeme i satima rada na koje je radnik prijavljen. Npr. radniku zaposlenom na nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno, kod poslodavca kod kojeg je puno radno vrijeme utvrđeno na 40 sati tjedno, minimalna plaća ne može iznositi manje od 1.638,00 kn mjesečno. Na temelju čl. 7. Zakona o minimalnoj plaći (Nar. nov., br. 39/13.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. prosinca 2016. godine donijela novu Uredbu o visini minimalne plaće objavljenu u Narodnim novinama 115/16. Nova minimalna plaća je plaća koja se obračunala za mjesec siječanj 2017. godine.

 

OSOBNI ODBITAK ILI NEOPOREZIVI DIO DOHOTKA OD 01.01.2017. GODINE

Osnovni osobni odbitak od 01.01.2017. godine iznosi 3.800,00 kn za svaki mjesec poreznog razdoblja. Iznos osnovnog osobnog odbitka jednak je za sve porezne obveznike. Novi iznos osnovnog osobnog odbitka utvrđen je primjenom koeficijenta 1,5 na iznos od 2.500,00 kn, odnosno na iznos osnovice osobnog odbitka, što je novi institut u porezu na dohodak. Od osnovice osobnog odbitka, primjenom propisanih faktora izračunavaju se i iznosi uvećanja osnovnog osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i djecu te za invalidnost/tjelesno oštećenje. Usporedni pregled važećih i očekivanih iznosa uvećanja osobnih odbitaka, prikazan je u tablici 1. u nastavku.

Naziv 2016. 2017.
Faktor 2016. Iznos 2016. Faktor 2017. Iznos 2017.
OSNOVICA 2.600,00 2.500,00
OSNOVNI OSOBNI ODBITAK 1 2.600,00 1,5 3.800,00
UZDRŽAVANI ČLAN UŽE OBITEDI 0,5 1.300,00 0,7 1.750,00
PRVO DIJETE 0,5 1.300,00 0,7 1.750,00
DRUGO DIJETE 0,7 1.820,00 1 2.500,00
TREĆE DIJETE 1 2.600,00 1,4 3.500,00
ČETVRTO DIJETE 1,4 3.640,00 1,9 4.750,00
PETO DIJETE 1,9 4.940,00 2,5 6.250,00
ŠESTO DIJETE 2,5 6.500,00 3,2 8.000,00
INVALIDNOST 0,3 780,00 0,4 1.000,00
INVALIDITET 100 % 1 TUĐA NJEGA 1 POMOĆ 1 2.600,00 1,5 3.750,00

 

GODIŠNJE POREZNE STOPE OD 01.01.2017. GODINE

Novim Zakonom o porezu na dohodak uvedene su samo dvije stope poreza na dohodak – 24% i 36%, dok se porezna stopa od 12% ukinuta. Do promjena je došlo i u poreznim osnovicama, pa se tako obračun poreza po stopi od 24% primjenjuje na poreznu osnovicu do 17.500,00 kn, a po stopi od 36% na iznos iznad 17.500,00 kn. Usporedni prikaz važećih i novih stopa i osnovica prikazan je u tablici ispod. Godišnji porez na dohodak plaća se od 01.01.2017. po stopi od 24% na poreznu osnovicu do visine 210.000,00 kn te po stopi od 36% na dio porezne osnovice koji prelazi iznos od 210.000,00 kn. Godišnja porezna osnovica za primjenu stope od 24% uvećavala bi se i za ostvareni iznos drugog dohotka uz uvjet da iznos drugog dohotka ne prelazi peterostruki iznos osnovice osobnog odbitka na godišnjoj razini, odnosno iznos od 12.500,00 kn.

Tablica 2. Promjene u poreznim stopama i mjesečnim osnovicama od 1.1.2017.
Do 31.12.2016. Od 1.1.2017.
Stope Porezna osnovica Stope Porezna osnovica
12% do 2.200,00  –  –
25% od 2.200,00 do 13.200,00 24% do 17.500,00
40% iznad 13.200,00 36% iznad 17.500,00

Godišnju osnovicu poreza na dohodak čini ukupan iznos dohotka od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti i drugog dohotka koji se ne smatra konačnim, umanjeno za iznos osobnog odbitka i propisana umanjenja kod samostalne djelatnosti. Drugim dohotkom koji se ne smatra konačnim, smatraju se svi oblici drugog dohotka osim drugog dohotka po osnovi povrata doprinosa i drugog dohotka po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena.

 

NAREDBA O IZNOSIMA OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA ZA OBVEZNA OSIGURANJA ZA 2017. GODINU

Sve mjesečne i godišnje osnovice u sustavu obveznih doprinosa za 2017. godinu ovise o prosječnom iznosu mjesečne plaće (bruto) isplaćene po jednom zaposlenom kod pravnih osoba u Republici Hrvatskoj u razdoblju siječanj-kolovoz 2016. godine, koja iznosi 7.739,00 kn prema objavi Državnog zavoda za statistiku.

 

NOVOSTI OD 01.01.2017. GODINE PROPISANA JE OSNOVICA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA ČLANOVE UPRAVE ILI DIREKTORE KOJI SU UJEDNO I ZAPOSLENICI TOGA DRUŠTVA KOJA ZA PUNO RADNO VRIJEME ZA 2017. GODINU IZNOSI 5.030,35 KN

Zakon o Porezu na dohodak propisuje da osobe u radnom odnosu koji su istovremeno kod poslodavca članovi uprave trgovačkog društva ili izvršni direktori trgovačkog društva ili izvršni upravitelji zadruge, nemaju propisanu visinu osnovice za obračun doprinosa, nego se na njih isto kao i za ostale radnike koji nisu u upravljačkim strukturama društva ili zadruge, primjenjuju odredbe Zakona o minimalnoj plaći (Narodne novine, broj 39/13). Prema novom Zakonu minimalna osnovica za puno radno vrijeme iznosi 5.030,35 kuna i primjenjuje se razmjerno broju radnih sati na koji je izvršena prijava na MO.

Propisana osnovica za plaćanje doprinosa za članove uprave i direktore koji su ujedno i zaposlenici toga društva koja za puno radno vrijeme iznosi za 2017. godinu 5.030,35 kn (7.739 x 0,65) objavljena je u Narodnim novinama br. 115 od 9.12.2016. i stupila je na snagu 1. siječnja 2017.

 

NOVOSTI OD 01.01.2017. GODINE OBVEZA PLAĆANJA DOPRINOSA NA SVE OBLIKE DRUGOG DOHOTKA

U Narodnim novinama br. 115 od 9.12.2016. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. Od propisanih novina ističemo obvezu plaćanja doprinosa na sve oblike drugog dohotka, što znači ne samo na ugovor o djelu već i na autorske i umjetničke naknade s tim da će se ta obveza odnositi i na umirovljenike. Pritom su stope doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje smanjene na 10% odnosno 7,5%.